Keksinnöistä ja teknisestä suunnittelusta sekä niiden suojaamisesta liiketoiminnassa

Kuva: Mr Cup / Fabien Barral / Unsplash

Ossi Laakko, CR+IPR=Q

Suomalaisilla keksijöillä on liian ylioptimistinen kuva keksintönsä arvosta ja suojaamisesta. Perinteisesti keksintöjä on patentoitu (ja tai suojattu ylipäätään teollisoikeuksilla), mutta valitettavasti patentoinnille annetaan aivan liian suuri painoarvo. Suomen liittyessä EU:n jäseneksi, saimme samalla runsaasti tuotevastuita ja tuotesuunnittelua koskevia lakeja. Sen seurauksena, riippuen tuotteesta voi käydä niin, että patentoitua kohdetta ei voi edes asettaa markkinoille, koska ei täytäkään tuotevastuu vaatimuksia. (kysymyksessä ei ole tuote takuisiin liittyvKä ongelma)

Sama ongelma koskee tuotteita, jotka on tehty standardien mukaan. Tuotteet eivät välttämättä täytä lain vaatimuksia, riippumatta siitä toimivatko ne hyvin tai ei.

Kolmas tärkeä asia, mihin yritykset kompastuvat, on yrityksien laatusertifioinnit.  Tälläkään ei välttämättä varmisteta, että yritys saisi tuotteitaan asettaa markkinoille.

Näissä kolmessa esimerkkitapauksessa, riippuen tuotteesta tai palvelusta, asiakkaat saattavat joutua kohtuuttomaan tilanteeseen. Eihän voida olettaa, että asiakkailla olisi osaamista tarkastaa ostamiensa tuotteiden suunnittelu-, valmistus- ja lisensointitaustat. Ossi LaakkoCE+IPR=Q16.1.2018

Laitan oheen konkreettisen neuvottelutilanteen mitä kuvaamillani asioilla tarkoitan;

LIIKERISKIT:

Direktiivi-laki/asetus-soveltamisopas (OK)

Ruotsalainen suuryritys kysyi suomalaisilta, ”Voittehan te osoittaa toteen, että tuotteisiinne ja palveluihinne liittyvät CE- merkkiin liittyvät dokumentit (tarkoittaen teknisten rakennetiedostojen asiakirjoja), ovat teiltä saatavissa ts. lisensoitavissa.”

Toinen kynnyskysymys heillä oli ”Voitteko osoittaa kenen dokumentteja eli kuka dokumentit omistaa ja niiden tuotteen vastuullista suunnittelua koskevat sisällöt.”

On hyvä huomata, että ruotsalaiset valistuneet ostajat eivät ensimmäisenä kysy, onko tuotteesi tai palvelusi patentoitu tai jonkin muun rekisteröidyn asian alainen.

Suomalainen lainsäädäntötyö koskien vastuullista suunnittelua.

Direktiivi-laki/asetus-soveltamisopas (OK)

EU: Konedirektiivi 89/392/ETY, sen muutos 144/1993, 73/44/ETY, 93/68/ETY,

2006/42/EY – EUR-Lex – Europa EU

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY, annettu 17 päivänä …. Jäsenvaltiot ovat vastuussa siitä, että tämä direktiivi pannaan niiden alueella …

 

SF: Konepäätös 1410/1993, 1314/1994, Konelaki 1016/2004,

Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta 400/2008 … – Finlex

www.finlex.fi › Finlex › Lainsäädäntö › Ajantasainen lainsäädäntö › Vuosi 2008

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään eräiden teknisten laitteiden …

 

EU / SF: PDF]Full page fax print – Europa EU

11.3.2015 – Konedirektiivin 2006/42/EY soveltamisopas – Toinen painos – kesäkuu 2010. 1. Toisen painoksen johdanto. Direktiivillä 2006/42/EY on …

 

  • Määrällisesti näitä vastuita koskevia direktiivejä on paljon.

 

MISSÄ ON OIKEUKSIA (IPR) KOSKEVAT VASTAAVAT ASIAT

 

Kysymys koskee edellä kuvattujen vastuiden velvoittamina tehtävien töiden ja investointien kustannuksien tulopohjan rakennusohjeita.

 

EU: Oikeuksia koskevat direktiivit (esim. direktiivit 2001/29, 2004/48, 2016/943)     Löytyy

 

SF: Oikeuksia koskevat kansalliset lait ja tai asetukset ?                                       ei ole ratifioitu

 

EU/SF: Ohjekirjat, opasteet ja soveltamisoppaat ?                                                                ei ole tehty

 

Eli yhteenvetona, Suomi on ansiokkaasti huolehtinut ”asiakkaiden” tuoteturvallisuudesta, mutta samalla on täysin unohtanut keksijöiden ja vastuullista suunnittelutyötä tekevien henkilöiden työn ja investointien omaisuuden suojaaminen.

 

Allekirjoittanut on toiminut vuodesta 1992 lähtien niin, että vastuut ja oikeudet olisivat tasapainossa, omissa suunnittelutöissään (yli 400 CE- merkin alaista konetta).

 

Suomalaiset haluavat olla kaikessa maailman parhaita, ja nyt se on ainakin lähellä, seuraavan asian kohdalla; ”Suomesta on tulossa, ellei jo tullut piraattien ja kopioiden kaatopaikka”

 

Miksi, lainsäädäntötyön epäonnistumisen seurauksena, niiltä viranomaisilta joiden pitäisi asioista huolehtia, on viety toimita edellytykset, kun ei löydy Suomen laista, asia on kunnossa, ellei jne.