Val­kea­kos­ken ammat­tio­pis­to

-

Kou­lu­tus­aloi­na VAA­Os­sa ovat tek­nii­kan ja lii­ken­teen ala, matkailu‑, ravitsemis- ja talous­a­la, sosiaali‑, terveys- ja liikunta-ala, yhteiskuntatieteiden‑, lii­ke­ta­lou­den ja hal­lin­non ala sekä luon­non­tie­tei­den ala.

VAAO toi­mii aktii­vi­ses­ti yhteis­työs­sä yri­ty­se­lä­män kans­sa.

-