Floreti-kukkatelineen tari­na 

Maa­il­man ensim­mäi­sen moni­käyt­töi­sen lan­gat­to­man kai­ut­ti­men syn­ty­ta­ri­na

Tämä on aito ker­to­mus ker­rot­tu­na kehit­tä­mi­sen näkö­kul­mas­ta ja siitä kuin­ka … Lue lisää

Rivett-trailers Migh­ty­Deck mal­li­sar­jan syn­ty­ta­ri­na

Tämän kek­sin­nön synty lähti siitä, että minul­la oli vanha Pe-tran … Lue lisää

Ava­rin tari­na

Oival­lus­kek­sin­tö Pala­taan esi­his­to­rial­li­seen maa­il­man­ai­kaan, jol­loin raa­hat­ta­van ja myös kan­net­ta­van puhe­li­men … Lue lisää

Floreti-kukkatelineen tari­na 

Muu­ta­ma vuosi sit­ten pää­siäi­se­nä sain vie­non kehoi­tuk­sen vai­mol­ta­ni: Sii­voa keit­tiön pöy­tä­ta­so. … Lue lisää

Muu­ta­ma vuosi sit­ten pää­siäi­se­nä sain vie­non kehoi­tuk­sen vai­mol­ta­ni: Sii­voa keit­tiön pöy­tä­ta­so. Se oli­kin todel­la täyn­nä pape­rei­ta ja muuta roi­naa, joten  minä­hän aloin sii­vo­ta.  Kaik­ki irtain löysi paik­kan­sa, mutta ano­pin­kiel­tä en osan­nut sijoit­taa min­ne­kään jär­ke­väs­ti, koska viher­kas­ve­ja meil­lä nimit­täin löy­tyy kes­ki­ko­koi­sen her­baa­rion ver­ran. Sil­loin huo­ma­sin, että ikku­nan­po­kien hela­rei­jät­hän ovat suu­rim­man osan ajas­ta aivan käyt­tä­mät­tö­mi­nä. Nii­hin voisi kehi­tel­lä jon­kin­lai­sen kuk­ka­te­li­neen asen­nus­sys­tee­min, jossa ei vaa­dit­tai­si rei­kien poraa­mis­ta, ruu­vaa­mis­ta tai nau­lo­ja!

Läh­din auto­tal­liin pro­toi­le­maan parik­si tun­nik­si ja vään­te­lin tako­rau­das­ta teli­neen, joka sujah­ti hie­nos­ti keit­tiön ikku­naan ja ano­pin­ki­kie­li­kin näyt­ti oikein nätil­tä. Koska kuk­kia oli vielä muil­la­kin pöy­tä­ta­soil­la, pää­tin tehdä niil­le ker­ros­ta­lon ja tein vielä muu­ta­man oksan lisää ja ensim­mäi­nen Floreti-kukkatelineen pro­to­tyyp­pi oli syn­ty­nyt!

Ideas­ta tuot­teek­si

Koska se oli mie­les­tä­ni todel­la hie­non näköi­nen ja sitä kehut­tiin, pää­tin alkaa suun­ni­tel­la tästä ihan oike­aa tuo­tet­ta. Ensin tie­tys­ti teli­ne paten­toi­tiin Kols­te­rin avul­la, sit­ten tut­kin ja hain eri­lai­sia mate­ri­aa­le­ja ja val­mis­tus­me­ne­tel­miä, pää­tyen lopuk­si pul­ve­ri­maa­lat­tuun alu­mii­ni­put­keen ja ruis­ku­pu­ris­tet­tui­hin muo­vio­siin. Kun mate­ri­aa­li­va­lin­ta oli selvä, löy­sin tutun yrit­tä­jän kaut­ta Desart Oy:n Matti Sepon, joka piir­si idea­ni puh­taak­si, tuo­tan­to­val­miik­si, pii­rus­tuk­sik­si.

Tähän asti kaik­ki oli suju­nut kuin ras­vat­tu, mutta kun nyt alet­tiin val­mis­taa 0‑sarjaa alkoi hom­ma­kin muut­tua moni­mut­kai­sem­mak­si. Mil­loin oli haas­tei­ta työ­ka­lu­jen, mil­loin mate­ri­aa­lien kans­sa, mutta lop­pu­jen lopuk­si on saatu Floreti-kukkateline paket­tiin asti ja myyn­tiin omaan verk­ko­kaup­paan 🙂

Flo­re­ti kaik­kiin ikku­noi­hin?

Sit­ten siir­ryt­tiin­kin kek­si­jän inno­va­tii­vi­ses­ta tilas­ta yrit­tä­jän arkeen. Tuote on val­mis ja sitä pitäi­si pys­tyä mark­ki­noi­maan ja hank­kia sille näky­vyyt­tä. Tässä vai­hees­sa olen tällä het­kel­lä, muu­ta­mia posi­tii­vi­sia kon­tak­te­ja ja kehi­tel­miä on ilmas­sa, mutta suuri läpi­mur­to on vielä tapah­tu­mat­ta. Toki uusia ideoi­ta on jo myl­lys­sä pyö­ri­mäs­sä, mutta suo­sit­te­len kai­kil­le, että kek­si­jä aloit­taa mah­dol­li­sim­man var­hai­ses­sa vai­hees­sa hake­maan yhteis­työ­kump­pa­nei­ta ja apua tuot­teen myyn­tiin ja mark­ki­noin­tiin.

Pauli Lagers­tedt, kek­si­jä