Hei, me kek­si­tään

Hei, me kek­si­tään

Aamu­leh­ti 27.6.2019 — Ville Kul­ma­la Täs­sä­pä muka­via uuti­sia Pir­kan­maan pel­le­pe­lot­to­mil­le. … Lue lisää

Patent­ti pal­jas­ti, että Tesla on kor­vaa­mas­sa tuu­li­la­sin­pyyh­ki­jät lase­reil­la

Stara — 13.12.2019, Tim Iso­ki­vi Autoa­laa monin tavoin viime vuo­si­na … Lue lisää

Tuot­teen kau­pal­lis­ta­mi­ses­ta

Face­book : Suomi.fi yri­tyk­sel­le Jos yri­tyk­sel­lä­si ei ole tar­peek­si resurs­se­ja … Lue lisää

Bio­ta­lou­den inno­vaa­tio­pro­ses­si

Erkki Aura Tällä het­kel­lä tär­keim­mät tuot­teet ovat kiin­to­kan­ta­jiin perus­tu­vat mik­ro­bi­reak­to­rit, … Lue lisää

Mik­ro­bit teke­vät hii­li­diok­si­dis­ta metaa­nia

Alla oleva artik­ke­li on jul­kais­tu Turun Sano­mis­sa, klik­kaa kuvaa lukeak­se­si … Lue lisää

Kek­si­jän rooli kek­sin­tö­pro­ses­sin eri vai­heis­sa

Kek­sin­tö­pro­ses­si on moni­vai­hei­nen tapah­tu­ma­ket­ju, joka nou­dat­te­lee suun­nil­leen samo­ja vai­hei­ta, riip­pu­mat­ta … Lue lisää

Mil­lai­nen kek­si­jä olet?

Suo­mes­sa on noin tuhat­kun­ta jär­jes­täy­ty­nyt­tä kek­si­jää. Joi­den­kin arvioi­den mukaan jon­kin­lais­ta … Lue lisää

Inno­vaa­tioi­den kehit­ty­mi­sen esteet

Ongel­ma­na on usein se, että kek­si­jä ei pysty saa­maan omin … Lue lisää

Kek­sin­tö­jen tek­ni­nen suun­nit­te­lu sekä nii­den suo­jaa­mi­nen lii­ke­toi­min­nas­sa

Suo­ma­lai­sil­la kek­si­jöil­lä on liian yli­op­ti­mis­ti­nen kuva kek­sin­tön­sä arvos­ta ja suo­jaa­mi­ses­ta. … Lue lisää

Aamu­leh­ti 27.6.2019 — Ville Kul­ma­la

Täs­sä­pä muka­via uuti­sia Pir­kan­maan pel­le­pe­lot­to­mil­le. Tou­ko­kuus­sa toi­min­tan­sa aloit­ti Trekeksi-niminen osuus­kun­ta, jonka kes­kei­se­nä idea­na on aut­taa inno­vaat­to­rei­ta pää­se­mään eteen­päin omien kek­sin­tö­jen­sä kans­sa. Sel­lais­ta tar­vit­tiin, koska muu­ten kek­si­jöi­den rahoi­tus­ha­nat on pis­tet­ty viime vuo­si­na hyvin tiu­kil­le.

Koko tou­hun pri­mus moto­ri­na ja nyt­tem­min myös osuus­kun­nan hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja­na toi­mi­va Pauli Lagers­tedt on itse ollut teke­mi­sis­sä kek­sin­tö­jen paris­sa pian jo 30 vuot­ta. Hänen mukaan­sa tuo­reel­le osuus­kun­nal­le riit­tää tar­vet­ta juuri tässä maa­il­ma­na­jas­sa ihan sii­tä­kin syys­tä, että moni aiem­min käy­tös­sä ollut kek­sin­tö­jä rahoit­ta­nut tukie­le­ment­ti on sit­tem­min kadon­nut koko­naan kar­tal­ta.

– Inno­vaa­tio­se­te­li on oikeas­taan ainoa tuki­kei­no tällä het­kel­lä, ja tästä syys­tä halusim­me luoda mah­dol­li­sim­man mata­lan kyn­nyk­sen tukea ja apua kek­si­jöil­le, hän sum­maa.

Viral­li­ses­ti osuus­kun­ta lii­tet­tiin kaup­pa­re­kis­te­riin tou­ko­kuus­sa, mutta poh­ja­työ­tä sen eteen on tehty jo kuta­kuin­kin vuo­den päi­vät.

– Idea on, että tänne voi tulla kuka tahan­sa, vaik­ka se oma idea olisi kir­jat­tu klu­bias­kin nurk­kaan. Pauli Lagers­tedt suo­sit­te­lee osuus­kun­taa joka iki­sel­le yrit­tä­jäl­le tai sel­lai­sek­si hala­ja­val­le, jolla on int­res­siä uuden luo­mi­seen.

– Mei­dän tit­te­lim­me on oival­lus­ten osuus­kun­ta, ja se kat­taa taas aika ison poru­kan, hän tote­aa.

Erit­täin mata­la kyn­nys

Osuus­kun­nan mis­sio on var­sin kir­kas. Pauli Lagers­ted­tin mukaan koko toi­min­nan perim­mäi­se­nä tavoit­tee­na on tar­jo­ta asian­tun­ti­joi­den tie­to­tai­don kaut­ta vink­ke­jä ja kon­kreet­ti­sia neu­vo­ja sii­hen, miten se oman pään pääl­le syt­ty­nyt idea­lamp­pu saa­tai­siin jat­ko­ke­hi­tyk­seen.

– Minä näen, että mei­dän teh­tä­väm­me on ohja­ta asioi­ta oike­aan suun­taan ja eteen­päin jat­ko­ke­hit­te­lyyn, hän tii­vis­tää ja koros­taa, että katto on pidet­ty kor­keal­la ja sei­nät leveäl­lä, sillä toi­min­ta ei ole mis­sään mie­les­sä rajoit­tu­nut yksit­täi­seen osa-alueeseen.

– Päin­vas­toin, mukaan halu­taan­kin mah­dol­li­sim­man moni­puo­li­sia kek­si­jöi­tä ilman min­kään­moi­sia toi­mia­la­ra­joi­tuk­sia, hän tuu­maa.

Kyn­nys on halut­tu pitää mata­la­na myös kus­tan­nus­ten suh­teen. Osuus­kun­nan jäse­nek­si pää­see sijoit­ta­mal­la 75 euroa, jonka saa vielä takai­sin, jos aika­naan pois­tuu kuviois­ta. Vuo­si­mak­sua taas ei kerä­tä kuin 25 euroa.

Asian­tun­ti­jat apuna

Käy­tän­nön toi­min­nas­sa kes­kiös­sä on se, että haluk­kaat saa­vat asian­tun­ti­joil­ta tar­kan arvion omas­ta inno­vaa­tios­taan.

– Eli siis tänne voi tulla sel­vit­tä­mään, oli­si­ko se oma kek­sin­tö tai idea esi­mer­kik­si paten­toi­ta­vis­sa tai onko se edes kan­nat­ta­vaa. Aina sekään ei ole paras rat­kai­su, mies huo­maut­taa.

Mukaan tähän asian­tun­ti­ja­jouk­koon on saatu nyt kasat­tua 10 hen­gen tiimi. Lagers­ted­tin lisäk­si sii­hen kuu­lu­vat Jaana Kaa­ri­na Ristimäki-Anttila, Marko Kal­lio, Pert­ti Vesa­nen, Arto Simo­la, Tais­to Nie­mi­nen, Ilkka Nii­ra­nen, Pert­ti Ran­ta­mä­ki, Pauli Pieti ja Reino Mant­si­nen.

– Idea­na hen­ki­lö­va­lin­nois­sa on, että olem­me halun­neet ottaa mukaan asian­tun­te­mus­ta mah­dol­li­sim­man monel­ta osa-alueelta. Poruk­kaa löy­tyi mukaan hyvin jo vuosi sit­ten kun tätä alet­tiin tuu­mai­le­maan, Pauli sanoo.

Sii­nä­kin mie­les­sä ideoi­taan esit­te­le­mään tule­vat hen­ki­löt voi­vat olla var­mo­ja, että mis­sään nimes­sä esi­tet­ty­jä ideoi­ta ei läh­de­tä levit­tä­mään eteen­päin luvat­ta.

– Tämä on tär­keä kysy­mys, ja toimi kaik­ki toi­min­tam­me on täy­sin luot­ta­muk­sel­lis­ta. Kaik­ki osal­lis­tu­vat kir­joit­ta­vat var­sin tiu­kas­ti kir­joi­te­tut salas­sa­pi­to­kaa­vak­keet, hän ker­too.

Apua tar­jol­la

Kai­kil­le kek­sin­nöis­tä kiin­nos­tu­neil­le tämä ensim­mäi­nen ja mak­su­ton arvioin­ti on hyvä start­ti, mutta jos ideas­sa näh­dään poten­ti­aa­lia, läh­de­tään tou­hus­sa porau­tu­maan syvem­mäl­le.

– Kaik­keen täl­lä­kään asian­tun­ti­ja­ryh­mäl­lä ei var­mas­ti ole vas­tauk­sia, mutta näis­sä tapauk­sis­sa mei­dän tavoit­tee­nam­me on ohja­ta inno­vaat­to­ria eteen­päin niil­le asian­tun­ti­joil­le, joil­la voisi olla annet­ta­vaa myös spe­si­fi­sem­piin haas­tei­siin, hän tote­aa.

Par­hail­laan käyn­nis­sä on iso pro­jek­ti, jonka kaut­ta koko tou­hun tii­moil­le ollaan kerää­mäs­sä mah­dol­li­sim­man kat­ta­vaa ja syvä­luo­taa­vaa tie­to­tai­toa omaa­vaa asian­tun­ti­ja­ver­kos­toa.

Asian­tun­ti­ja­rin­kiin mah­tuu vielä

Osuus­kun­nan tavoit­tee­na on, että jo tämän vuo­den aika­na osa asian­tun­ti­ja­raa­din arvioi­ta­vik­si saa­pu­neis­ta ideois­ta pääsi läh­te­mään sel­väs­ti eteen­päin.

– Siis niin, että kek­sin­tö voi­tai­siin vaik­ka­pa saada myy­tyä tai että siitä saa­tai­siin rojal­ti­so­pi­mus. Toki hie­noin­ta olisi, jos idean äiti tai isä pää­si­si itse teke­mään pal­ve­lua tai tuo­tet­ta eteen­päin, hän ker­too.

Alku­vai­hees­sa tär­kein­tä on se, että osuus­kun­nan toi­min­nan evan­ke­liu­mia saa­daan levi­tet­tyä mah­dol­li­sim­man laa­jal­le poru­kal­le. Alkuun tässä tapauk­ses­sa onkin kyse jon­kin­lai­ses­ta mas­sa­kau­des­ta.

– Toki jou­kos­sa on voi­maa myös tässä tapauk­ses­sa. Kesä var­maan on luon­nol­li­ses­ti lomis­ta joh­tuen hil­jai­sem­paa, mutta eikö­hän se tästä taas lähde mene­mään, hän tote­aa.

Yhteis­kun­nal­li­ses­ti­kin asia on mer­ki­tyk­sel­li­nen. Sillä idea­na on, että aikaan saa­daan myös työl­lis­tä­vää vai­ku­tus­ta. Tois­tai­sek­si osuus­kun­ta on majoit­tu­nut fyy­si­ses­ti Tri­ben toi­mi­ti­loi­hin Tam­pe­reen kes­kus­tas­sa. Tähän saa­tiin tukea myös Tam­pe­reen kau­pun­gil­ta, sillä toi­mi­pis­teen vuo­kra­ku­lut mene­vät kau­pun­gin piik­kiin.

https://www.aamulehti.fi/a/nsedi00124323