Inno­vaa­tioi­den kehit­ty­mi­sen esteet

Kek­si­jän rooli kek­sin­tö­pro­ses­sin eri vai­heis­sa

Kek­sin­tö­pro­ses­si on moni­vai­hei­nen tapah­tu­ma­ket­ju, joka nou­dat­te­lee suun­nil­leen samo­ja vai­hei­ta, riip­pu­mat­ta … Lue lisää

Mil­lai­nen kek­si­jä olet?

Suo­mes­sa on noin tuhat­kun­ta jär­jes­täy­ty­nyt­tä kek­si­jää. Joi­den­kin arvioi­den mukaan jon­kin­lais­ta … Lue lisää

Inno­vaa­tioi­den kehit­ty­mi­sen esteet

Ongel­ma­na on usein se, että kek­si­jä ei pysty saa­maan omin … Lue lisää

Kek­sin­tö­jen tek­ni­nen suun­nit­te­lu sekä nii­den suo­jaa­mi­nen lii­ke­toi­min­nas­sa

Suo­ma­lai­sil­la kek­si­jöil­lä on liian yli­op­ti­mis­ti­nen kuva kek­sin­tön­sä arvos­ta ja suo­jaa­mi­ses­ta. … Lue lisää

Ongel­ma­na on usein se, että kek­si­jä ei pysty saa­maan omin voi­min riit­tä­vää ja luo­tet­ta­vaa näyt­töä siitä onko kek­sin­tö kehi­tys­kel­poi­nen vai ei.

Näy­tön hank­ki­mi­sen ongel­mia

Kek­sin­tö vaa­tii aina sen, että joten­kin osoi­te­taan, että sen on riit­tä­vän hyvä, että sii­hen kan­nat­taa sat­sa­ta aikaa ja rahaa. Kek­si­jäl­lä on har­voin aina­kaan rahaa ja aina kek­sin­tö ei ole lain­kaan kek­si­jän hyö­dyn­net­tä­vis­sä. Monet kek­sin­nöt kos­ke­vat esi­mer­kik­si yhteis­kun­nal­li­sia asioi­ta, esi­mer­kik­si paran­nuk­sia ympä­ris­tös­sä.

Käy­tän­nön elä­mäs­sä tuli­si olla help­po­ja pol­ku­ja viedä hank­kei­ta eteen­päin ilman suu­ria kulu­ja ja siten niis­tä saa kek­si­jä edes kun­nian itsel­leen.

Kek­sin­nön ensim­mäi­nen vaihe on, että sitä arvioi­vat luo­tet­ta­vat hen­ki­löt jotka tun­te­vat hyvin kyseis­tä alaa. Näitä hen­ki­löi­tä ei yleen­sä löydy ja vie­rail­le idean esit­tä­mi­nen on suo­ras­taan vaa­ral­lis­ta.  Usein­han käy niin, että työ­pai­koil­la esi­mies esit­tää omana idea­naan jon­kin paran­nuk­sen, jonka työn­te­ki­jä on aiem­min esit­tä­nyt.

Paran­nuseh­do­tuk­set saa­te­taan tul­ki­ta esit­tä­jän vali­tuk­sik­si ja siten jäte­tään poh­ti­mat­ta oli­si­vat­ko ne kehi­tys­kel­poi­sia ideoi­ta.

Näyt­tö kek­sin­nön onnis­tu­mi­ses­ta ja hyö­dyl­li­syy­des­tä siis puut­tuu. Mones­ti kek­sin­nöil­le ja ideoil­le on tapa­na nau­res­kel­la, var­sin­kin jos niitä esit­tää usein sama hen­ki­lö. Vähät­te­le­vä suh­tau­tu­mi­nen lan­nis­taa ja arem­mat ihmi­set eivät siksi puhu ideois­taan ja kehi­tys­a­ja­tuk­sis­taan jul­ki­ses­ti. Näin käy vaik­ka on ole­mas­sa ”Työ­suh­de­kek­sin­tö­la­ki” työn­te­ki­jän oikeu­des­ta saada kek­sin­nöis­tään kor­vaus­ta työ­nan­ta­jal­taan, mutta sitä nou­da­te­taan hyvin har­voin.

Ehdo­tus asian kor­jaa­mi­seen

Idean esit­tä­jäl­le pitäi­si olla tar­jol­la kehi­tys­pol­ku, ylei­nen menet­te­ly johon idean voisi antaa kehi­tet­tä­väk­si, antai­si suo­jaa kopioin­tia vas­taan ja jonka kaut­ta kana­voi­tui­si osa ideoi­den kehi­tys­toi­mis­ta.

Ideoi­den kehi­tys­pol­ku voisi olla esi­mer­kik­si sel­lai­nen, että idean kuvauk­sel­le laa­dit­tai­siin tie­dos­to, jonka täyt­tä­mäl­lä ideoi­ja jou­tui­si arvioi­maan, min­kä­lai­nen idea on kysy­myk­ses­sä.  Idea­ku­vauk­sen avul­la pyrit­täi­siin sel­vit­tä­mään, min­kä­lai­sen kehi­tys­työn idea vaa­ti­si. Samal­la jou­dut­tai­siin arvioi­maan min­kä­lai­sen markkina-arvon tai muun mer­ki­tyk­sen idean toteut­ta­mi­nen voisi saada. Tämä teh­täi­siin täy­sin kek­si­jän toi­mes­ta, hänen tie­ton­sa ja näke­myk­sen­sä nojal­la.

Kysy­mys­lo­mak­keen täyt­tä­mi­sel­lä ideal­le han­kit­tai­siin arvioi­jat alan asian­tun­ti­joi­den pii­ris­tä. Näitä voi­si­vat olla esim. elä­keiäs­sä ole­vat idea-tutorit, jotka oli­si­vat jou­tu­neet alle­kir­joit­ta­maan salas­sa­pi­to­so­pi­muk­sen. Ideoi­jien tuki­hen­ki­lök­si pää­se­mi­sel­le ja siinä toi­mi­mi­sel­le laa­dit­tai­siin peli­sään­nöt.

Arvioi­jien läpi­käy­mät ideat täs­men­net­täi­siin esi­tys­kel­poi­seen muo­toon ja esi­tet­täi­siin rekis­te­röi­tä­väk­si idea­re­kis­te­riin. Ensim­mäi­set vai­heet idean käyt­tö­kel­poi­suu­den arvioin­nis­sa ja suo­jaa­mis­toi­mis­sa olisi siten tehty.

Onko ole­mas­sa lisäyk­siä tai rat­kai­su­ja kek­si­jän tuke­mi­sek­si tässä asias­sa?

Kom­men­toi sivun ala­reu­nan kommentti-osiossa.

Ilkka Nii­ra­nen, Pir­kan­maan kek­sin­nöt ry