Ongel­ma­na on usein se, että kek­si­jä ei pys­ty saa­maan omin voi­min riit­tä­vää ja luo­tet­ta­vaa näyt­töä sii­tä onko kek­sin­tö kehi­tys­kel­poi­nen vai ei.

Näytön hankkimisen ongelmia

Kek­sin­tö vaa­tii aina sen, että joten­kin osoi­te­taan, että sen on riit­tä­vän hyvä, että sii­hen kan­nat­taa sat­sa­ta aikaa ja rahaa. Kek­si­jäl­lä on har­voin aina­kaan rahaa ja aina kek­sin­tö ei ole lain­kaan kek­si­jän hyö­dyn­net­tä­vis­sä. Monet kek­sin­nöt kos­ke­vat esi­mer­kik­si yhteis­kun­nal­li­sia asioi­ta, esi­mer­kik­si paran­nuk­sia ympäristössä.

Käy­tän­nön elä­mäs­sä tuli­si olla help­po­ja pol­ku­ja vie­dä hank­kei­ta eteen­päin ilman suu­ria kulu­ja ja siten niis­tä saa kek­si­jä edes kun­nian itselleen.

Kek­sin­nön ensim­mäi­nen vai­he on, että sitä arvioi­vat luo­tet­ta­vat hen­ki­löt jot­ka tun­te­vat hyvin kyseis­tä alaa. Näi­tä hen­ki­löi­tä ei yleen­sä löy­dy ja vie­rail­le idean esit­tä­mi­nen on suo­ras­taan vaa­ral­lis­ta.  Usein­han käy niin, että työ­pai­koil­la esi­mies esit­tää oma­na idea­naan jon­kin paran­nuk­sen, jon­ka työn­te­ki­jä on aiem­min esittänyt.

Paran­nuseh­do­tuk­set saa­te­taan tul­ki­ta esit­tä­jän vali­tuk­sik­si ja siten jäte­tään poh­ti­mat­ta oli­si­vat­ko ne kehi­tys­kel­poi­sia ideoita.

Näyt­tö kek­sin­nön onnis­tu­mi­ses­ta ja hyö­dyl­li­syy­des­tä siis puut­tuu. Mones­ti kek­sin­nöil­le ja ideoil­le on tapa­na nau­res­kel­la, var­sin­kin jos nii­tä esit­tää usein sama hen­ki­lö. Vähät­te­le­vä suh­tau­tu­mi­nen lan­nis­taa ja arem­mat ihmi­set eivät sik­si puhu ideois­taan ja kehi­tys­a­ja­tuk­sis­taan jul­ki­ses­ti. Näin käy vaik­ka on ole­mas­sa ”Työ­suh­de­kek­sin­tö­la­ki” työn­te­ki­jän oikeu­des­ta saa­da kek­sin­nöis­tään kor­vaus­ta työ­nan­ta­jal­taan, mut­ta sitä nou­da­te­taan hyvin harvoin.

Ehdotus asian korjaamiseen

Idean esit­tä­jäl­le pitäi­si olla tar­jol­la kehi­tys­pol­ku, ylei­nen menet­te­ly johon idean voi­si antaa kehi­tet­tä­väk­si, antai­si suo­jaa kopioin­tia vas­taan ja jon­ka kaut­ta kana­voi­tui­si osa ideoi­den kehitystoimista.

Ideoi­den kehi­tys­pol­ku voi­si olla esi­mer­kik­si sel­lai­nen, että idean kuvauk­sel­le laa­dit­tai­siin tie­dos­to, jon­ka täyt­tä­mäl­lä ideoi­ja jou­tui­si arvioi­maan, min­kä­lai­nen idea on kysy­myk­ses­sä.  Idea­ku­vauk­sen avul­la pyrit­täi­siin sel­vit­tä­mään, min­kä­lai­sen kehi­tys­työn idea vaa­ti­si. Samal­la jou­dut­tai­siin arvioi­maan min­kä­lai­sen mark­ki­na-arvon tai muun mer­ki­tyk­sen idean toteut­ta­mi­nen voi­si saa­da. Tämä teh­täi­siin täy­sin kek­si­jän toi­mes­ta, hänen tie­ton­sa ja näke­myk­sen­sä nojalla.

Kysy­mys­lo­mak­keen täyt­tä­mi­sel­lä ideal­le han­kit­tai­siin arvioi­jat alan asian­tun­ti­joi­den pii­ris­tä. Näi­tä voi­si­vat olla esim. elä­keiäs­sä ole­vat idea-tuto­rit, jot­ka oli­si­vat jou­tu­neet alle­kir­joit­ta­maan salas­sa­pi­to­so­pi­muk­sen. Ideoi­jien tuki­hen­ki­lök­si pää­se­mi­sel­le ja sii­nä toi­mi­mi­sel­le laa­dit­tai­siin pelisäännöt.

Arvioi­jien läpi­käy­mät ideat täs­men­net­täi­siin esi­tys­kel­poi­seen muo­toon ja esi­tet­täi­siin rekis­te­röi­tä­väk­si idea­re­kis­te­riin. Ensim­mäi­set vai­heet idean käyt­tö­kel­poi­suu­den arvioin­nis­sa ja suo­jaa­mis­toi­mis­sa oli­si siten tehty.

Onko ole­mas­sa lisäyk­siä tai rat­kai­su­ja kek­si­jän tuke­mi­sek­si täs­sä asiassa?

Kom­men­toi sivun ala­reu­nan kommentti-osiossa.

Ilk­ka Nii­ra­nen, Pir­kan­maan kek­sin­nöt ry

 

3 Comment(s)

    1. Pitää­kö paik­kan­sa asia, jon­ka kuu­lin? Ete­lä-Ame­ri­kas­sa on val­tio, jon­ne voi hyvin kevyel­lä selos­teel­la vie­dä kek­sin­tön­sä rekis­te­röi­tä­väk­si ja saa etuoi­keus­suo­jan kek­sin­töön­sä nopeas­ti. Ymmär­sin myös niin, että jos joku yrit­tää vie­dä sen nimiin­sä, niin täl­lä pitää olla päte­vät todis­teet sii­tä, että on ollut kek­sin­nön “hal­ti­ja” jo ennen tätä.
      Lisäk­si tämä suo­ja on mak­su­ton tai lähes ilmai­nen. Tämä on taval­li­sel­le yksi­tyi­sel­le hen­ki­löl­le sel­väs­ti parem­pi tilan­ne kuin mitä Suo­men byro­kra­tia antaa ja pal­jon lähem­pä­nä tai­tei­li­joi­den tekijänoikeussuojaa.

    1. Mie­len­kiin­tois­ta! Osaat­ko ker­toa, mis­tä val­tios­ta on kyse? Lyhyel­lä googlet­ta­mi­sel­la ei aina­kaan löy­ty­nyt mitään…

    1. Maa­ta kysyt­tiin kyl­lä, mut­ta sii­hen ei tul­lut vas­taus­ta maan­osaa tarkemmin.

Vastaa