Kek­si­jän rooli kek­sin­tö­pro­ses­sin eri vai­heis­sa

Hei, me kek­si­tään

Aamu­leh­ti 27.6.2019 — Ville Kul­ma­la Täs­sä­pä muka­via uuti­sia Pir­kan­maan pel­le­pe­lot­to­mil­le. … Lue lisää

Patent­ti pal­jas­ti, että Tesla on kor­vaa­mas­sa tuu­li­la­sin­pyyh­ki­jät lase­reil­la

Stara — 13.12.2019, Tim Iso­ki­vi Autoa­laa monin tavoin viime vuo­si­na … Lue lisää

Tuot­teen kau­pal­lis­ta­mi­ses­ta

Face­book : Suomi.fi yri­tyk­sel­le Jos yri­tyk­sel­lä­si ei ole tar­peek­si resurs­se­ja … Lue lisää

Bio­ta­lou­den inno­vaa­tio­pro­ses­si

Erkki Aura Tällä het­kel­lä tär­keim­mät tuot­teet ovat kiin­to­kan­ta­jiin perus­tu­vat mik­ro­bi­reak­to­rit, … Lue lisää

Mik­ro­bit teke­vät hii­li­diok­si­dis­ta metaa­nia

Alla oleva artik­ke­li on jul­kais­tu Turun Sano­mis­sa, klik­kaa kuvaa lukeak­se­si … Lue lisää

Kek­si­jän rooli kek­sin­tö­pro­ses­sin eri vai­heis­sa

Kek­sin­tö­pro­ses­si on moni­vai­hei­nen tapah­tu­ma­ket­ju, joka nou­dat­te­lee suun­nil­leen samo­ja vai­hei­ta, riip­pu­mat­ta … Lue lisää

Mil­lai­nen kek­si­jä olet?

Suo­mes­sa on noin tuhat­kun­ta jär­jes­täy­ty­nyt­tä kek­si­jää. Joi­den­kin arvioi­den mukaan jon­kin­lais­ta … Lue lisää

Inno­vaa­tioi­den kehit­ty­mi­sen esteet

Ongel­ma­na on usein se, että kek­si­jä ei pysty saa­maan omin … Lue lisää

Kek­sin­tö­jen tek­ni­nen suun­nit­te­lu sekä nii­den suo­jaa­mi­nen lii­ke­toi­min­nas­sa

Suo­ma­lai­sil­la kek­si­jöil­lä on liian yli­op­ti­mis­ti­nen kuva kek­sin­tön­sä arvos­ta ja suo­jaa­mi­ses­ta. … Lue lisää

Kek­sin­tö­pro­ses­si on moni­vai­hei­nen tapah­tu­ma­ket­ju, joka nou­dat­te­lee suun­nil­leen samo­ja vai­hei­ta, riip­pu­mat­ta siitä mil­lai­ses­ta kek­sin­nös­tä on kysy­mys. Kek­sin­tö läh­tee liik­keel­le ideas­ta tai ongel­mas­ta, joka pyri­tään rat­kai­se­maan. Sitä seu­raa uutuus­tut­ki­mus, suun­nit­te­lu­vai­he, pro­to­tyy­pin teko, val­mis­tuk­sen suun­nit­te­lu, kek­sin­nön suo­jaus, mark­ki­noin­ti, tuo­tan­to ja myyn­ti.

Kek­si­jän ensim­mäi­nen teh­tä­vä olisi arvioi­da oma osaa­mi­nen mitä tulee pro­ses­sin eri vai­hei­siin ja kar­toit­taa siten tar­vit­se­man­sa ulko­puo­li­sen avun tarve. Tämä riip­puu luon­nol­li­ses­ti pal­jon siitä, mil­lai­ses­ta kek­sin­nös­tä on kysy­mys. Uutuus­tut­ki­muk­ses­sa kek­si­jä voi käyt­tää omaa osaa­mis­taan ja tie­toa voi etsiä maa­il­man­laa­jui­ses­ta Espace­net tie­to­kan­nas­ta, mutta hyviä tie­to­läh­tei­tä ovat myös Google, Alibaba.com Yuo­tu­be jne. Mikä­li uutuus­tut­ki­mus näyt­tää vih­re­ää valoa, voi­daan siir­tyä ns. auto­tal­li­vai­hee­seen. Tämä on kek­si­jän omin­ta aluet­ta ja sii­hen kuu­luu kek­sin­nön tar­kem­pi suun­nit­te­lu, piir­rok­set, las­kel­mat, muo­toi­lu jne. joi­den perus­teel­la voi­daan hah­mo­tel­la kek­sin­nön toteu­tus­ta. Kun suun­ni­tel­mat ovat val­mii­ta, on aika siir­tyä pro­to­tyy­pin tekoon. Jos kysees­sä on yksin­ker­tai­nen kek­sin­tö, niin kek­si­jä saat­taa val­mis­taa sen itse. 3d-printteri on tässä vai­hees­sa usein kelpo työ­ka­lu. Vaa­ti­vam­pi kek­sin­tö edel­lyt­tää taas tur­vau­tu­mis­ta ulko­puo­li­seen apuun. Vaik­ka sano­taan, että hyväl­lä suun­nit­te­lul­la voi­tai­siin kor­va­ta pro­to­tyyp­pi, niin aito tuote pal­jas­taa kui­ten­kin lukui­sia paran­nus­mah­dol­li­suuk­sia ja eri­lai­sia vaih­toeh­toi­sia rat­kai­su­ja, joita on vai­kea havai­ta ilman pro­to­tyyp­piä.

Kun kek­sin­töä läh­de­tään jul­kis­ta­maan laa­jem­mal­le ryh­mäl­le, tulee ajan­koh­tai­sek­si sen suo­jaa­mi­nen. Suo­jaa­mis­ta kan­nat­taa kui­ten­kin siir­tää mah­dol­li­sim­man myö­häi­seen vai­hee­seen ennen kek­sin­nön jul­kis­ta­mis­ta ja yrit­tää hoi­taa sitä ennen kaik­ki sel­lai­set pro­ses­si­vai­heet, jois­sa kek­sin­nön suo­jat­ta­via omi­nai­suuk­sia ei tar­vit­se vielä pal­jas­taa. Suo­jaus eli paten­tin, hyö­dyl­li­syys­mal­lin tai mal­li­suo­jan hake­mi­nen on siinä mää­rin ammat­ti­tai­toa vaa­ti­vaa, että kek­si­jän ei kan­na­ta itse ryh­tyä sitä teke­mään, sillä sisäl­lön kir­joit­ta­mi­nen, oikei­den ter­mien käyt­tö ja eten­kin patent­ti­vaa­ti­mus­ten laa­din­ta on syytä jät­tää asian­tun­ti­jan hoi­det­ta­vak­si. Kun patent­ti­ha­ke­mus tai vas­taa­va on jätet­ty viran­omai­sil­le, kek­si­jä on saat­ta­nut kek­sin­tön­sä tur­val­li­seen vai­hee­seen siinä mie­les­sä, että sen voi jul­kis­taa ja sitä voi ruve­ta mark­ki­noi­maan.

Tästä eteen­päin kek­sin­tö­pro­ses­si on lähin­nä val­mis­tus­ta ja kek­sin­nön kau­pal­lis­ta­mis­ta eli toi­men­pi­tei­tä, jois­sa kek­si­jän rooli on vähäi­sem­pää. Pro­ses­si on nyt tul­lut vai­hee­seen, jota laa­juu­ten­sa ja vaa­ti­vuu­ten­sa vuok­si voi­daan kut­sua kek­si­jän kuo­le­man­laak­sok­si. Sen ylit­tä­mi­sek­si kek­si­jä tar­vit­see yleen­sä run­saas­ti ulko­puo­lis­ta asian­tun­te­mus­ta ja apua, jotta kek­sin­tö sel­viäi­si halu­tuk­si tuot­teek­si mark­ki­noil­le. Sen kuvaa­mi­nen edel­lyt­tää kui­ten­kin jo uutta tari­naa.

Matti Ves­te­ri­nen Hel­sin­gin Kek­si­jät HEKE ry