Kek­sin­tö­pro­ses­si on moni­vai­hei­nen tapah­tu­ma­ket­ju, joka nou­dat­te­lee suun­nil­leen samo­ja vai­hei­ta, riip­pu­mat­ta sii­tä mil­lai­ses­ta kek­sin­nös­tä on kysy­mys. Kek­sin­tö läh­tee liik­keel­le ideas­ta tai ongel­mas­ta, joka pyri­tään rat­kai­se­maan. Sitä seu­raa uutuus­tut­ki­mus, suun­nit­te­lu­vai­he, pro­to­tyy­pin teko, val­mis­tuk­sen suun­nit­te­lu, kek­sin­nön suo­jaus, mark­ki­noin­ti, tuo­tan­to ja myynti.

Kek­si­jän ensim­mäi­nen teh­tä­vä oli­si arvioi­da oma osaa­mi­nen mitä tulee pro­ses­sin eri vai­hei­siin ja kar­toit­taa siten tar­vit­se­man­sa ulko­puo­li­sen avun tar­ve. Tämä riip­puu luon­nol­li­ses­ti pal­jon sii­tä, mil­lai­ses­ta kek­sin­nös­tä on kysy­mys. Uutuus­tut­ki­muk­ses­sa kek­si­jä voi käyt­tää omaa osaa­mis­taan ja tie­toa voi etsiä maa­il­man­laa­jui­ses­ta Espace­net tie­to­kan­nas­ta, mut­ta hyviä tie­to­läh­tei­tä ovat myös Google, Alibaba.com Yuo­tu­be jne. Mikä­li uutuus­tut­ki­mus näyt­tää vih­re­ää valoa, voi­daan siir­tyä ns. auto­tal­li­vai­hee­seen. Tämä on kek­si­jän omin­ta aluet­ta ja sii­hen kuu­luu kek­sin­nön tar­kem­pi suun­nit­te­lu, piir­rok­set, las­kel­mat, muo­toi­lu jne. joi­den perus­teel­la voi­daan hah­mo­tel­la kek­sin­nön toteu­tus­ta. Kun suun­ni­tel­mat ovat val­mii­ta, on aika siir­tyä pro­to­tyy­pin tekoon. Jos kysees­sä on yksin­ker­tai­nen kek­sin­tö, niin kek­si­jä saat­taa val­mis­taa sen itse. 3d-print­te­ri on täs­sä vai­hees­sa usein kel­po työ­ka­lu. Vaa­ti­vam­pi kek­sin­tö edel­lyt­tää taas tur­vau­tu­mis­ta ulko­puo­li­seen apuun. Vaik­ka sano­taan, että hyväl­lä suun­nit­te­lul­la voi­tai­siin kor­va­ta pro­to­tyyp­pi, niin aito tuo­te pal­jas­taa kui­ten­kin lukui­sia paran­nus­mah­dol­li­suuk­sia ja eri­lai­sia vaih­toeh­toi­sia rat­kai­su­ja, joi­ta on vai­kea havai­ta ilman prototyyppiä.

Kun kek­sin­töä läh­de­tään jul­kis­ta­maan laa­jem­mal­le ryh­mäl­le, tulee ajan­koh­tai­sek­si sen suo­jaa­mi­nen. Suo­jaa­mis­ta kan­nat­taa kui­ten­kin siir­tää mah­dol­li­sim­man myö­häi­seen vai­hee­seen ennen kek­sin­nön jul­kis­ta­mis­ta ja yrit­tää hoi­taa sitä ennen kaik­ki sel­lai­set pro­ses­si­vai­heet, jois­sa kek­sin­nön suo­jat­ta­via omi­nai­suuk­sia ei tar­vit­se vie­lä pal­jas­taa. Suo­jaus eli paten­tin, hyö­dyl­li­syys­mal­lin tai mal­li­suo­jan hake­mi­nen on sii­nä mää­rin ammat­ti­tai­toa vaa­ti­vaa, että kek­si­jän ei kan­na­ta itse ryh­tyä sitä teke­mään, sil­lä sisäl­lön kir­joit­ta­mi­nen, oikei­den ter­mien käyt­tö ja eten­kin patent­ti­vaa­ti­mus­ten laa­din­ta on syy­tä jät­tää asian­tun­ti­jan hoi­det­ta­vak­si. Kun patent­ti­ha­ke­mus tai vas­taa­va on jätet­ty viran­omai­sil­le, kek­si­jä on saat­ta­nut kek­sin­tön­sä tur­val­li­seen vai­hee­seen sii­nä mie­les­sä, että sen voi jul­kis­taa ja sitä voi ruve­ta markkinoimaan.

Täs­tä eteen­päin kek­sin­tö­pro­ses­si on lähin­nä val­mis­tus­ta ja kek­sin­nön kau­pal­lis­ta­mis­ta eli toi­men­pi­tei­tä, jois­sa kek­si­jän roo­li on vähäi­sem­pää. Pro­ses­si on nyt tul­lut vai­hee­seen, jota laa­juu­ten­sa ja vaa­ti­vuu­ten­sa vuok­si voi­daan kut­sua kek­si­jän kuo­le­man­laak­sok­si. Sen ylit­tä­mi­sek­si kek­si­jä tar­vit­see yleen­sä run­saas­ti ulko­puo­lis­ta asian­tun­te­mus­ta ja apua, jot­ta kek­sin­tö sel­viäi­si halu­tuk­si tuot­teek­si mark­ki­noil­le. Sen kuvaa­mi­nen edel­lyt­tää kui­ten­kin jo uut­ta tarinaa.

Mat­ti Ves­te­ri­nen Hel­sin­gin Kek­si­jät HEKE ry

Vastaa