LapLay Original 3 kokoa

Alun perin LapLay-syli­ta­son kehit­te­li Hei­di Peso­nen, joka toi­mii Hei­Di­di ‑yri­tyk­sen nimissä.

”Istues­sa­ni soh­vas­sa kan­net­ta­va tie­to­ko­ne sylis­sä­ni, huo­ma­sin sekä koneen, että jal­ko­jen kuu­me­ne­van epä­miel­lyt­tä­väs­ti. Täyt­täes­sä­ni sau­na­tyy­ny­jä, oival­sin, että lisää­mäl­lä kovan kan­nen täs­tä sai­si hyvän syli­ta­son läp­pä­ril­le. Kävin­kin tuu­mas­ta toi­meen, ja kehi­tin LapLay syli­ta­son Original-version.”

Aluk­si syli­ta­so­ja val­mis­tet­tiin har­ras­te­li­ja­mai­ses­ti lähi­pii­ril­le, ja tuot­teel­le myön­net­tiin hyödyllisyys­­­malli­­suoja vuon­na 2011. Erit­täin posi­tii­vis­ten asia­kas­pa­laut­tei­den myö­tä Hei­di perus­ti toi­mi­ni­men Hei­Di­di vuon­na 2018. Syli­ta­so­jen val­mis­tuk­ses­sa oli tuol­loin muka­na kem­pe­le­läi­nen Ver­hoo­mo Lumo­nia. Tuot­tei­ta myy­tiin aluk­si omas­sa verkko­kaupassa, ja kysyn­tä kas­voi vuo­si vuodelta.

Vuon­na 2019 kuo­pio­lai­nen Eeva Räsä­nen HiiA:sta alkoi myös val­mis­taa LapLay Ori­gi­nal ‑syli­ta­so­ja lisens­sil­lä, ja nykyi­sin lisens­sil­lä tuot­tei­ta val­mis­taa kak­si käsi­työ­alan yrit­tä­jää. Toi­nen heis­tä, oulu­lai­nen Maa­rit Lyy­ti­käi­nen Design Gar­de­nis­ta, val­mis­taa LapLay All ja Tra­vel ‑uutuus­tuot­tei­ta.  LapLay Tra­vel-tuot­teet ovat toi­sen kek­si­jän kehit­tä­miä, mut­ta ne kuu­lu­vat LapLay tuote­perheeseen, ja niil­le on myön­net­ty hyödyllisyys­mallisuoja vuon­na 2017. LapLay-tuot­teet ovat kulu­tus­ta kes­tä­viä ja laa­duk­kai­ta, Suo­mes­sa val­mis­tet­tu­ja käsityötuotteita.

Koti­si­vut: https://www.laplay.fi/

Vastaa