Maa­il­man ensim­mäi­sen moni­käyt­töi­sen lan­gat­to­man kai­ut­ti­men syn­ty­ta­ri­na

Maa­il­man ensim­mäi­sen moni­käyt­töi­sen lan­gat­to­man kai­ut­ti­men syn­ty­ta­ri­na

Tämä on aito ker­to­mus ker­rot­tu­na kehit­tä­mi­sen näkö­kul­mas­ta ja siitä kuin­ka … Lue lisää

Rivett-trailers Migh­ty­Deck mal­li­sar­jan syn­ty­ta­ri­na

Tämän kek­sin­nön synty lähti siitä, että minul­la oli vanha Pe-tran … Lue lisää

Ava­rin tari­na

Oival­lus­kek­sin­tö Pala­taan esi­his­to­rial­li­seen maa­il­man­ai­kaan, jol­loin raa­hat­ta­van ja myös kan­net­ta­van puhe­li­men … Lue lisää

Floreti-kukkatelineen tari­na 

Muu­ta­ma vuosi sit­ten pää­siäi­se­nä sain vie­non kehoi­tuk­sen vai­mol­ta­ni: Sii­voa keit­tiön pöy­tä­ta­so. … Lue lisää

Tämä on aito ker­to­mus ker­rot­tu­na kehit­tä­mi­sen näkö­kul­mas­ta ja siitä kuin­ka lop­pu­tuot­teen muo­toi­lu kehit­tyi. 

Osa 1. Ideas­ta kehit­tä­mi­seen

Tämä inno­vaa­tio sai alkun­sa sau­na­re­mon­tin val­mis­tu­mi­ses­ta lop­pu­vuo­des­ta 2016, johon oli suu­res­ti osal­li­se­na bil­te­man alen­nus­ko­ris­ta sat­tu­mal­ta löy­ty­nyt pui­nen sau­na­kiu­lu.

Muu­ta­mia ker­to­ja sau­not­tua­ni tulin miet­ti­neek­si kaik­kia mah­dol­li­sia ”lisä­va­rus­tei­ta” ikio­maan uuteen sau­naa­ni ja olin jo sil­loin päät­tä­nyt, että jotain uniik­kia sau­naan täy­tyi­si saada. Halusin juuri val­mis­tu­nees­ta sau­nas­ta­ni unii­kin ja oman­lai­sen.

Kat­se­lin mm. saa­ta­vil­la ole­via eri vaih­toeh­to­ja valais­tuil­le kiu­luil­le, mutta nopeas­ti tuli todet­tua, että juuri itse teh­tyi­hin lau­tei­siin ei kiin­nos­tai­si hir­veäs­ti tehdä valais­tun kiu­lun vaa­ti­maa pysy­vää upo­tus­rei­kää. Olin tui­jo­tel­lut aika­ni bil­te­man ale­laa­ris­ta löy­ty­nyt­tä pime­ää sau­na­kiu­lua­ni hämä­räs­ti valais­tus­sa sau­nas­sa­ni ja yhdel­lä sau­no­mis­ker­ral­la mie­lee­ni juo­lah­ti “The Idean” ‑sie­men. Ilman tuota aja­tus­ta en tätä­kään tari­naa kir­joit­te­li­si tässä soh­val­la­ni näin kolme vuot­ta myö­hem­min.

”Mitäs jos tuo­hon kiu­luun porai­si isot reiät sivuil­le, niin sil­loin­han sen pitäis kerä­tä ympä­röi­vä valo kiu­lun vesi­ti­laan ja tuon saisi siten valais­tua”

 

Kai­ken alku, The Crown No.1

Olin kovin tyy­ty­väi­nen kiu­lun itsen­sä valais­tu­mi­seen täy­sin ilman säh­köä, mutta mie­les­tä­ni viri­tel­mä­ni ei ollut esteet­ti­ses­ti enää kovin mai­rit­te­le­va. Erääl­lä sau­no­mis­ker­ral­la ymmär­sin, että jos sivun rei’istä teki­si ovaa­lin tyy­li­set, niin ulko­nä­kö voisi muut­tua edes hie­man sie­det­tä­väm­pään suun­taan ja “valais­tus­te­ho” kas­vai­si isom­pien valoauk­ko­jen ansios­ta… Aja­tus­han osui täy­sin oike­aan.

 

Tässä kehit­te­ly­vai­hees­sa tuli kokeil­tua lukui­sia eri vari­aa­tioi­ta muo­toi­lun ja toi­min­to­jen suh­teen. Tes­ta­sin mm. ruu­va­ta lau­tei­siin kiin­ni yllä ole­van kuvan kehi­tel­män ja asen­sin poh­jaan joh­dol­la sau­nan ledi­va­lon. Pääl­lys­tin sau­na­le­din bil­te­man sini­sel­lä ajo­va­lo­kal­vol­la tuo­maan tun­nel­maa.- Näin­hän syn­tyi köy­hän mie­hen sini­nen valais­tu sau­na­kiu­lu. Tosin ensim­mäi­sen sau­no­mis­ker­ran jäl­keen tuli todet­tua, että ide­aa­han tuos­sa on, mutta todel­la epä­käy­tän­nöl­li­nen kiin­teän rat­kai­sun­sa vuok­si…

“The Ideas­ta” kun olin saa­nut mie­lee­ni muo­dos­tet­tua koko­nais­ku­van niin ajat­te­lin, että kyl­lä­hän täl­lai­nen on olta­va väki­sin­kin jo jos­sain myyn­nis­sä. Googlai­lun lop­pu­tu­le­ma­na oli vain hyväk­syt­tä­vä, että kyllä ne haku­tuok­set ovat 0 kap­pa­let­ta, ei auta mikään… Seu­raa­vak­si luon­nol­li­ses­ti tuli mie­lee­ni, että onko­han täl­lais­ta sit­ten paten­toi­tu…? 

Olin tuo­hon aikaan tuo­ree­na asun­to­ve­lal­li­se­na luon­nol­li­ses­ti työ­elä­mäs­sä ja esit­te­lin kysei­sen visio­ni erää­nä työ­päi­vä­nä sil­loi­sel­le työ­nan­ta­jal­le­ni (Ilman tätä kyseis­tä her­ras­mies­tä ei olisi koko tari­na saa­nut alkusy­säys­tä). Hänel­tä sain ensim­mäi­set kom­men­tit / palaut­teet vision toteut­ta­mis­kel­poi­suu­des­ta. Asiat kul­ki­vat auto­maat­ti­ses­ti sii­hen pis­tee­seen, että kävin elä­mäs­sä­ni ensim­mäi­sen ker­ran patent­ti­toi­mis­tos­sa esit­te­le­mäs­sä tätä “The ide­aa­ni”.

Esit­te­lyn jäl­keen patent­ti­la­ki­mies­kin vai­kut­ti siltä, että ei sekään ollut kuul­lut mitään täl­lai­ses­ta. Patent­ti­toi­mis­tos­ta sain ohjeis­tus­ta kuin­ka toi­mia ja mitä mak­saa arviol­ta koko huvi jos mei­na­sin tämän “The idean” suo­ja­ta imma­te­ri­aa­lioi­keuk­sil­la (tuol­loin en edes tien­nyt tuol­lai­sen sanan ole­mas­sa olos­ta).

Tästä patent­ti­toi­mis­to ‑koke­muk­ses­ta sain uutta intoa alkaa toteut­ta­maan tätä visio­ta oikeas­ti. Tämän seu­rauk­se­na sil­loi­nen työ­nan­ta­ja­ni lai­na­si minul­le hake­muk­seen tar­vit­ta­vat alku­va­rat, joka taas johti sii­hen, että hie­man tämän jäl­keen perus­tin elä­mä­ni ensim­mäi­sen yri­tyk­sen.

Ensim­mäi­nen hake­mus kun saa­tiin sisään oli idean tes­tauk­sen aika. Lai­toin erää­seen Tee se itse ‑ryh­mään kuvan jut­tui­neen ja sehän sai todel­la kovan tyk­käys ja kom­ment­ti­vyö­ryn, näin sil­loi­sen raken­nus­mie­hen pos­tauk­sek­si.

 

Kehi­tys­vai­he 

Kehi­tys­työ­tä kun oli noin vuosi taka­na päin ymmär­sin sen, että auto­tal­lis­sa puus­ta raken­te­le­mal­la jotain eri­näi­siä viri­tel­miä en tule ikinä pää­se­mään sille “seu­raa­val­le tasol­le” kehi­tys­työs­sä.

Tämän pää­tel­män joh­dos­ta pää­dyin tilaa­maan Kii­nas­ta 3D print­te­rin ja fila­men­tit, jotta voi­sin unoh­taa kyl­mäs­sä auto­tal­lis­sa sor­met veril­lä eri­näis­ten “puuse­pän” viri­tel­mien teke­mi­sen ja voi­sin siir­tyä läm­pi­miin ja muka­viin sisä­ti­loi­hin tie­to­ko­neen ääreen pyö­rit­te­le­mään 3D ‑mal­lin­nuk­sia.

Aja­tus­han oli sinän­sä hyvin­kin naii­vi. Kun yli­pää­tään kuvit­te­lin, että sehän on “vain ohjel­ma tie­to­ko­neel­le”, jonka käy­tön kaik­ki osaa­vat syn­tyes­sään. Tämä 3D ‑mal­lin­ta­mi­nen osoit­tau­tui vähin­tään­kin haas­ta­vak­si, koska en ollut käyt­tä­nyt mitään tämän tyy­lis­tä ohjel­maa aikai­sem­min elä­mäs­sä­ni.

Lopul­ta kui­ten­kin aivan jär­jet­tö­män opet­te­lun tulok­se­na onnis­tuin saa­maan tie­to­ko­neen näy­töl­le ensim­mäi­sen “onnis­tu­neen mal­lin­nuk­sen”, josta olin hyvin­kin ylpeä. Ylpey­den aihe oli todel­li­suu­des­sa se, että onnis­tuin yli­pää­tään edes jotain jär­ke­vää saa­maan tie­to­ko­neen näy­töl­le ja vie­lä­pä halu­tes­sa­ni palaut­ta­maan sen, vaik­ka tie­to­ko­neen sam­mut­tai­si­kin yöksi. (Tässä vai­hees­sa pro­jek­tia oli kes­tä­nyt hie­man alle kaksi vuot­ta).

AutoCad Fusion 360 suun­nit­te­lua

3D ‑mal­lin­ta­mi­nen kun alkoi ole­maan sen ver­ran hans­kas­sa, että luo­mus pysyi ruu­dul­la halu­tun aikaa, alkoi­kin koko­naan toi­sen maa­il­man opet­te­lu eli itse 3D ‑print­taus. Voin näin väli­kom­ment­ti­na sanoa, että jos 3D ‑mal­lin­ta­mi­nen voi vaa­tia kovan­ta­son opis­ke­lua. niin itse 3D print­taus maa­il­ma­han se vasta onkin koko­naan oma tari­nan­sa… En nyt mene tässä ker­to­muk­ses­sa sen syväl­li­sem­min syvim­piin aja­tuk­sii­ni, mitä koin välil­lä kun opet­te­lin 3D ‑tulos­ta­mis­ta.

Lopul­ta kui­ten­kin luke­mat­to­mien epä­on­nis­tu­nei­den ja tur­hien kym­me­nien tun­tien print­taus yri­tys­ten jäl­keen, sain kun sain­kin tuo­tet­tua hank­ki­mal­la­ni print­te­ril­lä­ni kasas­sa pysy­vän teok­sen ja nyt olin mat­kal­la tälle halua­mal­le­ni “seu­raa­val­le tasol­le”. (Tässä vai­hees­sa pro­jek­tia oli men­nyt noin kaksi vuot­ta).

The Crown No.4.1

Noi­den kuvien kehi­tel­mis­tä muo­tou­tui hil­jal­leen ZONE eli kan­net­ta­va viih­de­kes­kus, jota voi käyt­tää musii­kin kuun­te­lun lisäk­si jopa sau­nan sau­na­kiu­lu­na. Olisi ollut var­sin type­rää itsel­tä­ni kai­ken tämän “pään sei­nään hak­kaa­mi­sen” jäl­keen mennä tässä muo­toi­lun lop­pusuo­ral­la siel­tä mistä on aita mata­lin ja pääs­tää mark­ki­noil­le tuote, joka ei olisi suun­ni­tel­tu kes­tä­mään vaik­ka­pa sau­na­kiu­lu käyt­töä.

Veden‑, lämmön- ja kyl­män kes­tä­vä kan­net­ta­va kai­u­tin — | ZONE |

ZONEn muo­toi­lu sai ansai­tus­ti Design from Fin­land ‑tun­nuk­sen vuon­na 2018 ja sillä on kir­joi­tus het­kel­lä Kii­nas­sa, EU:ssa ja USAs­sa vah­vat imma­te­ri­aa­lioi­keu­det.

Design from Fin­land ‑tun­nus­tus.

 

Imma­te­ri­aa­lioi­keu­det

 

 

Väli­pää­tel­mä­nä tuo­te­ke­hi­tys­vai­hees­ta

Tämän kol­men vuo­den aika­na opin luke­mat­to­man pal­jon uusia ja hyö­dyl­li­siä asioi­ta, jotka tule­vat var­muu­del­la tuo­maan jotain hyö­tyä jos­sain vai­hees­sa elä­mää­ni. Myös­kin tämän pro­jek­tin aika­na on vas­taan tul­lut uusia tut­ta­vuuk­sia, jotka ovat usko­mat­to­man hie­no­ja ihmi­siä, mutta myös­kin niitä “ei niin hie­no­ja ihmi­siä”.

Eli joh­to­pää­tök­se­nä; Ilman tätä edel­lä hyvin lyhyes­ti ker­rot­tua tari­naa en yli­pää­tään näitä koet­tu­ja koke­muk­sia­ni jakai­si. En myös­kään olisi koke­nut näitä kaik­kia tapah­tu­nei­ta asioi­ta, jonka vuok­si pys­tyn sano­maan sen, että; Onnek­si tuli läh­det­tyä teke­mään tätä täy­sil­lä, eikä tul­lut lyö­tyä hans­ko­ja tis­kiin.

Mai­nit­ta­koon vielä näin tuo­te­ke­hi­tys­vai­heen lopuk­si. Tämän tari­na­ni luki­jal­la (eli sinul­la) jos sat­tuu ole­maan pel­le­pe­lot­to­man vir­kaa ja mie­les­sä­si jos on pyö­ri­nyt se “The Idea”, niin ainoa syväl­li­nen kai­ken kiteyt­tä­vä vink­ki­ni on:

Tiedä aina mitä teet, ennen kuin teet ja tie­dos­ta se, että yksin et voi onnis­tua koko­nai­suu­des­sa.


 

Uuden tuot­teen kehit­tä­mi­nen mas­sa­tuo­tan­toon ja mark­ki­noil­le tuon­ti

Näin vuo­den 2021 alus­sa tari­na edel­leen jat­kuu