Maa­il­man ensim­mäi­sen moni­käyt­töi­sen lan­gat­to­man kai­ut­ti­men syn­ty­ta­ri­na

Maa­il­man ensim­mäi­sen moni­käyt­töi­sen lan­gat­to­man kai­ut­ti­men syn­ty­ta­ri­na

Tämä inno­vaa­tio sai alkun­sa sau­na­re­mon­tin val­mis­tu­mi­ses­ta lop­pu­vuo­des­ta 2016, johon oli … Lue lisää

Rivett-trailers Migh­ty­Deck mal­li­sar­jan syn­ty­ta­ri­na

Tämän kek­sin­nön synty lähti siitä, että minul­la oli vanha Pe-tran … Lue lisää

Ava­rin tari­na

Oival­lus­kek­sin­tö Pala­taan esi­his­to­rial­li­seen maa­il­man­ai­kaan, jol­loin raa­hat­ta­van ja myös kan­net­ta­van puhe­li­men … Lue lisää

Floreti-kukkatelineen tari­na 

Muu­ta­ma vuosi sit­ten pää­siäi­se­nä sain vie­non kehoi­tuk­sen vai­mol­ta­ni: Sii­voa keit­tiön pöy­tä­ta­so. … Lue lisää

Tämä inno­vaa­tio sai alkun­sa sau­na­re­mon­tin val­mis­tu­mi­ses­ta lop­pu­vuo­des­ta 2016, johon oli suu­res­ti osal­li­se­na pui­nen sau­na­kiu­lu, joka sat­tu­mal­ta löy­tyi bil­te­man alen­nus­ko­ris­ta.

Halusin juuri val­mis­tu­nees­ta sau­nas­ta­ni unii­kin ja oman­lai­sen, kat­se­lin saa­ta­vil­la ole­via eri­vaih­toeh­to­ja valais­tuil­le kiu­luil­le, mutta nopeas­ti tuli todet­tua, että juuri itse teh­tyi­hin lau­tei­siin ei kiin­nos­tai­si hir­veäs­ti tehdä valais­tun kiu­lun vaa­ti­maa pysy­vää upo­tus­rei­kää…

Muu­ta­mia ker­to­ja sau­not­tua­ni tulin miet­ti­neek­si kaik­kia mah­dol­li­sia ”lisä­va­rus­tei­ta” ikio­maan uuteen sau­naa­ni ja olin jo sil­loin päät­tä­nyt, että jotain uniik­kia sau­naan täy­tyi­si saada.

Olin tui­jo­tel­lut aika­ni bil­te­man ale­laa­ris­ta löy­ty­nyt­tä pime­ää sau­na­kiu­lua­ni hämä­räs­ti valais­tus­sa sau­nas­sa­ni ja yhdel­lä sau­no­mis­ker­ral­la mie­lee­ni juo­lah­ti se “The Idea”;

”Mitäs jos tohon porais isot reiät sivuil­le, niin sil­loin­han sen pitäis kerä­tä ympä­röi­vä valo kiu­lun vesi­ti­laan ja tuon saisi siten valais­tua”

Ilman tuota aja­tus­ta en tätä­kään tari­naa nyt kir­joit­te­li­si tässä soh­val­la­ni näin kolme vuot­ta myö­hem­min.

Kai­ken alku The Crown No.1

Kehi­tys­vai­he

Olin kovin tyy­ty­väi­nen kiu­lun itsen­sä valais­tu­mi­seen täy­sin ilman säh­köä, mutta mie­les­tä­ni viri­tel­mä­ni ei ollut esteet­ti­ses­ti enää kovin mai­rit­te­le­va. Erääl­lä sau­no­mis­ker­ral­la ymmär­sin, että jos sivun rei’istä teki­si ovaa­lin tyy­li­set, niin ulko­nä­kö voisi muut­tua edes hie­man sie­det­tä­väm­pään suun­taan ja “valais­tus­te­ho” kas­vai­si isom­pien valoauk­ko­jen ansios­ta… Aja­tus­han osui täy­sin oike­aan…

Tässä kehit­te­ly­vai­hees­sa tuli kokeil­tua lukui­sia eri vari­aa­tioi­ta, kuten poh­jaan asen­net­tu sau­nan ledi pääl­lys­tet­ty­nä sini­sel­lä ajo­va­lo­kal­vol­la.
- Näin­hän syn­tyi köy­hän mie­hen sini­nen, valais­tu sau­na­kiu­lu. Tosin ensim­mäi­sen sau­no­mis­ker­ran jäl­keen tuli todet­tua, että tyy­li­käs­hän tuo on, mutta todel­la epä­käy­tän­nöl­li­nen kiin­teän rat­kai­sun­sa vuok­si…

Kehi­tys­työ­tä kun oli noin vuosi taka­na päin ymmär­sin sen, että auto­tal­lis­sa kiu­lun tuu­na­mi­sel­la ja puus­ta raken­te­le­mal­la… jotain, en tule pää­se­mään sille “seu­raa­val­le tasol­le” kehi­tys­työs­sä. Tämän joh­dos­ta pää­dyin tilaa­maan Kii­nas­ta 3D print­te­rin ja fila­men­tit, jotta voi­sin unoh­taa kyl­mäs­sä auto­tal­lis­sa sor­met veril­lä eri­näis­ten “puuse­pän” viri­tel­mien teke­mi­sen ja voi­sin siir­tyä läm­pi­miin ja muka­viin sisä­ti­loi­hin tie­to­ko­neen ääreen pyö­rit­te­le­mään 3D ‑mal­lin­nuk­sia.

Aja­tus oli sinän­sä hyvin­kin naii­vi. Kun yli­pää­tään kuvit­te­lin, että sehän on “vain tiet­sik­ka ohjel­ma”, jonka käy­tön kaik­ki osaa­vat syn­tyes­sään. Tämä 3D ‑mal­lin­ta­mi­nen osoit­tau­tui vähin­tään­kin haas­ta­vak­si, koska en ollut käyt­tä­nyt mitään tämän tyy­lis­tä ohjel­maa aikai­sem­min elä­mäs­sä­ni.

Lopul­ta kui­ten­kin aivan jär­jet­tö­män opet­te­lun tulok­se­na onnis­tuin saa­maan tie­to­ko­neen näy­töl­le ensim­mäi­sen “onnis­tu­neen mal­lin­nuk­sen”, josta olin hyvin­kin ylpeä. Ylpey­den aihe oli todel­li­suu­des­sa se, että onnis­tuin yli­pää­tään edes jotain jär­ke­vää saa­maan tie­to­ko­neen näy­töl­le ja vie­lä­pä halu­tes­sa­ni palaut­ta­maan sen, vaik­ka tiet­si­kan yöksi sam­mut­tai­si­kin. Tässä vai­hees­sa pro­jek­tia oli kes­tä­nyt hie­man alle kaksi vuot­ta.

AutoCad Fusion 360 suun­nit­te­lua

3D ‑mal­lin­ta­mi­nen kun alkoi ole­maan sen ver­ran hans­kas­sa, että luo­mus pysyi ruu­dul­la halu­tun aikaa, alkoi­kin koko­naan toi­sen maa­il­man opet­te­lu eli itse 3D ‑print­taus. Voin näin väli­kom­ment­ti­na sanoa, että jos 3D ‑mal­lin­ta­mi­nen voi olla yhtä helv.… niin itse print­taus maa­il­ma­han se vasta onkin koko­naan oma tari­nan­sa… En nyt mene tässä ker­to­muk­ses­sa sen syväl­li­sem­min syvim­piin aja­tuk­sii­ni, mitä koin välil­lä kun opet­te­lin 3D ‑tulos­ta­mis­ta.

Lopul­ta kui­ten­kin luke­mat­to­mien epä­on­nis­tu­nei­den ja tur­hien kym­me­nien tun­tien print­tauk­sien jäl­keen, sain kun sain­kin tuo­tet­tua hank­ki­mal­la­ni print­te­ril­lä­ni kasas­sa pysy­vän teok­sen ja pää­sin tälle halua­mal­le­ni “seu­raa­val­le tasol­le”.

The Crown No.4.1

Noi­den kuvien kehi­tel­mis­tä muo­tou­tui hil­jal­leen ZONE eli kan­net­ta­va viih­de­kes­kus, jota voi käyt­tää musii­kin kuun­te­lun lisäk­si jopa sau­nan sau­na­kiu­lu­na. Olisi ollut var­sin type­rää itsel­tä­ni kai­ken tämän “pään sei­nään hak­kaa­mi­sen” jäl­keen mennä tässä muo­toi­lun lop­pusuo­ral­la “siel­tä mistä on aita mata­lin” ja pääs­tää mark­ki­noil­le tuote, joka ei olisi suun­ni­tel­tu kes­tä­mään vaik­ka­pa sau­na­kiu­lu käyt­töä.

Veden­kes­tä­vä, läm­mön­kes­tä­vä ja kyl­män kes­tä­vä kan­net­ta­va kai­u­tin ‑ZONE

ZONEn muo­toi­lu sai ansai­tus­ti Design From Fin­land ‑tun­nuk­sen vuon­na 2018 ja muo­dol­la on mal­li­suo­ja kir­joi­tus het­kel­lä Kii­nas­sa, EU:ssa ja USA on tällä het­kel­lä käsit­te­lys­sä. Suo­mes­sa on myön­net­ty­nä hyö­dyl­li­syys­mal­li­suo­ja ja kan­sain­vä­li­nen PCT ‑patent­ti­ha­ke­mus on jul­ki­nen, seu­raa­va­na aske­lee­na on laa­jen­taa patent­ti­suo­jaus­ta tär­keim­piin mai­hin.

Lop­pu­pää­tel­mät uuden tuot­teen kehit­tä­mi­seen nolla koke­muk­sel­la

Tämän kol­men vuo­den aika­na olen oppi­nut luke­mat­to­man pal­jon uusia ja hyö­dyl­li­siä asioi­ta, jotka tule­vat var­muu­del­la tuo­maan jotain hyö­tyä jos­sain vai­hees­sa elä­mää­ni. Myös­kin tämän pro­jek­tin aika­na on vas­taan tul­lut uusia tut­ta­vuuk­sia, jotka ovat usko­mat­to­man hie­no­ja ihmi­siä, mutta myös­kin niitä “ei niin hie­no­ja ihmi­siä”.

Eli joh­to­pää­tök­se­nä; Ilman tätä edel­lä mai­nit­tua tari­naa en yli­pää­tään näitä koet­tu­ja koke­muk­sia­ni jakai­si, en myös­kään olisi saa­nut kaik­kia näitä yyber hie­no­ja koke­muk­sia han­kit­tua elä­mää­ni, jonka vuok­si pys­tyn sano­maan sen, että; Onnek­si tuli teh­tyä.

Mai­nit­ta­koon vielä näin lopuk­si. Tämän tari­na­ni luki­jal­la (eli sinul­la) jos sat­tuu ole­maan pel­le­pe­lot­to­man vir­kaa ja mie­les­sä­si on pyö­ri­nyt se “The Idea”, niin ainoa syväl­li­nen kai­ken kiteyt­tä­vä vink­ki­ni on:

Tiedä aina mitä teet, ennen kuin teet.