Rivett-trailers Migh­ty­Deck mal­li­sar­jan syn­ty­ta­ri­na

Maa­il­man ensim­mäi­sen moni­käyt­töi­sen lan­gat­to­man kai­ut­ti­men syn­ty­ta­ri­na

Tämä on aito ker­to­mus ker­rot­tu­na kehit­tä­mi­sen näkö­kul­mas­ta ja siitä kuin­ka … Lue lisää

Rivett-trailers Migh­ty­Deck mal­li­sar­jan syn­ty­ta­ri­na

Tämän kek­sin­nön synty lähti siitä, että minul­la oli vanha Pe-tran … Lue lisää

Ava­rin tari­na

Oival­lus­kek­sin­tö Pala­taan esi­his­to­rial­li­seen maa­il­man­ai­kaan, jol­loin raa­hat­ta­van ja myös kan­net­ta­van puhe­li­men … Lue lisää

Floreti-kukkatelineen tari­na 

Muu­ta­ma vuosi sit­ten pää­siäi­se­nä sain vie­non kehoi­tuk­sen vai­mol­ta­ni: Sii­voa keit­tiön pöy­tä­ta­so. … Lue lisää

Tämän kek­sin­nön synty lähti siitä, että minul­la oli vanha Pe-tran alu­mii­nit­rai­le­ri joka oli todel­la kevyt, mutta se on jos­tain kohti kasat­tu hit­saa­mal­la ja sitä saa olla paik­ka­hit­saa­mas­sa muu­ta­man vuo­den välein, kun hit­sat­tu alu­mii­ni­ra­ken­ne väsyy sau­man vie­res­tä. Itsea­sias­sa alu­mii­ni voi menet­tää jopa 70% lujuu­des­taan hit­si­sau­man vie­res­tä kun sitä hit­sa­taan tämä pitää ottaa aina huo­mioon suun­ni­tel­taes­sa alu­mii­ni­sia hit­si­ra­ken­tei­ta.

Halusin kehit­tää oman perä­kär­ry­mal­lin, joka olisi help­po käyt­tää, kevyt ja kes­tä­vä. No tuo alu­mii­ni sovel­tuu erit­täin hyvin sii­hen tar­koi­tuk­seen, kun vain käy­te­tään oikei­ta val­mis­tus­me­ne­tel­miä ja mie­li­ku­vi­tus­ta. Yleen­sä trai­le­reis­sa hit­sa­taan runko kasaan ja lavan pääl­le ruu­va­taan vain vane­ri, jonka pää­teh­tä­vä on vain kan­taa kuor­maa. Ala­puo­lel­la oleva hit­sat­tu kehik­ko hoi­taa kaik­ki raken­tee­seen koh­dis­tu­vat raken­teet. No tällä taval­la suun­nit­te­le­mal­la run­gos­ta tulee pai­na­vam­pi, kuin että myös lava­pel­ti osal­lis­tuu voi­mien siir­toon. Rivett-trailersin kan­ta­va idea on, että jokai­sel­la osal­la on useam­pi teh­tä­vä niin täl­löin osien mää­rää ja pai­noa saa­daan tipu­tet­tua mer­kit­tä­väs­ti.

Kasaus­me­ne­tel­män valin­ta:
Sii­hen on syy miksi len­to­ko­nei­ta ei hit­sa­ta vaan ne lii­ma­taan ja nii­ta­taan kasaan. Valit­sim­me samas­ta syys­tä kasaus­me­ne­tel­mäk­si lii­mauk­sen ja niit­tauk­sen. Lii­mak­si vali­koi­tui 2‑komponenttinen epok­si­lii­ma, joka tuo raken­teel­le raken­teel­lis­ta lujuut­ta ja estää veden pää­syn raken­tei­den väliin, mistä tulee ongel­mia tal­vio­lo­suh­teis­sa veden jää­tyes­sä. Nii­tit ovat raken­ne niit­te­jä ja eroa­vat nor­maa­li nii­teis­tä monel­ta­kin osin. Nor­maa­li nii­tit vain leve­ne­vät ja se luo jän­ni­tyk­siä kiin­ni­tet­tä­viin osiin reiän ympä­ril­lä. Raken­ne nii­tit man­ke­loi pel­lin toi­sel­lek­kin puo­lel­le lai­pan ja vetää välyk­sen pois levy­jen välis­tä ennen kuin kara kat­ke­aa. Tällä taval­la tehty raken­ne ei väl­jis­ty niin hel­pos­ti ja on pal­jon lujem­pi, koska voi­mat jakau­tu­vat isom­mal­le pinta-alalle.

Lava­pel­ti:
Migh­ty­Deck 1800 trai­le­ris­sa lava­pel­ti on tär­keäs­sä osas­sa trai­le­rin lujuut­ta, onhan se etäim­mäl­lä run­gon put­kien vään­tö­kes­ki­pis­tees­tä, jol­loin se tuo eni­ten lujuut­ta raken­tee­seen jos sen pak­suut­ta kas­va­te­taan. Perus­ver­sios­sa alu­mii­ni­pel­lin pak­suus on 1.5mm mikä riit­tää kan­ta­maan itses­sään kuor­ma­la­vo­jen pai­not, mutta koska lavet­tit­rai­le­ri on suun­ni­tel­tu myös auto­jen kul­je­tus­ta var­ten piti reu­noil­le saada lisää kan­ta­vuut­ta, ettei ren­kaat mene 1.5mm alu­mii­ni­pel­lin läpi.

Kit­ka­pel­lit:
Sivuil­le suun­ni­tel­tiin 2.0mm pak­sut kit­ka­pel­lit, jotka tule­vat 1.5mm lava­pel­lin pääl­le. Ne kan­ta­vat kuor­maa, mutta myös tuo­vat lisä­kit­kaa ren­kai­den alle ja estä­vät auton lui­su­mi­sen kyy­dis­sä, koska urat ovat kul­mas­sa. Pel­lit ovat myös tär­keä lisä kyy­tiin ajaes­sa, jol­loin auto ei tipu kyy­dis­tä ennen kuin se on saatu sidot­tua kun­nos­sa. Lava­pel­lik­si mie­tit­tiin, myös turk­ki­le­vyä, mutta siinä ei olisi ollut mah­dol­lis­ta tehdä hel­pos­ti vakio­rei­kiä­ku­vio­ta levyyn, koska kohok­keet oli­si­vat pakos­tik­kiin sat­tu­neet rei­kien koh­dil­le ja niit­ti olisi jää­nyt ikä­väs­ti kan­ta­maan.

Lipeä­mät­tö­mät kiin­nik­keet:
Ylä­puo­len raken­teen pitää kasas­sa lava­pel­lit joita perus­ver­sios­sa on 4 kpl niin piti miet­tiä miten ala­puo­li saa­daan pysy­mään kasas­sa yhtä nerok­kaas­ti ja mihin lii­nat kiin­ni­tet­täi­siin, kun 1.5mm paksu pin­ta­pel­ti ei olisi tar­peek­si luja, että sii­hen olisi saatu kes­tä­viä kiin­nik­kei­tä kiin­ni. Ala­puo­lel­la haas­tei­ta oli millä saada put­kien lii­tos­koh­tiin tule­vat leik­kaus­jän­ni­tyk­set hal­tuun ja millä sitoa put­ket yksin­ker­tai­ses­ti toi­siin­sa. Jo alku­vai­hees­sa sel­vi­si, että ne ala­puo­li­set alu­mii­ni­pel­lit pitäi­si olla pak­sum­paa tava­raa, että nuo lii­tok­sis­sa ole­vat leik­kaus­voi­mat saa­tai­siin kuriin. Kun raken­net­ta oli mie­tit­ty vähän aikaa, tuli idea yhdis­tää noi­hin pel­tei­hin lii­na­kouk­ku­jen kiin­ni­tys­pis­teen, kun toi­mi­via kiin­ni­tys­pis­tei­tä ei oikein ruven­nut mark­ki­noil­ta löy­ty­mään jotka oli­si­vat olleet tar­peek­si tuke­via ja oikeil­la mitoil­la, että ne olisi voi­nut nii­ta­ta raken­teen sivuil­le. Ideas­ta teh­tiin hyvin nopeas­ti kokei­lu muo­vi­le­vyyn mihin porat­tiin pyö­reä reikä ja sii­hen lai­tet­tiin liina kiin­ni. Tässä vai­hees­sa huo­mat­tiin että lii­nan­kouk­ku läh­tee kip­paa­maan mas­sa­kes­ki­pis­teen­sä ympä­ri, eikä se tip­pu­nut levys­tä kuten nor­maa­lis­ti perä­kär­riin asen­ne­tuis­sa lii­noil­la on tapa­na tehdä. Teh­tiin muu­ta­ma ite­raa­tio eri pak­sui­sil­la levyil­lä ja reiän hal­kai­si­joil­la ja lopul­ta pää­dyt­tiin 30mm hal­kai­si­jal­la ole­viin rei­kiin. Eli ne on juuri sopi­van tiu­kat, että kouk­ku on vielä help­po asen­taa, eikä lii­na­kouk­ku mahdu tip­pu­maan ilman että sitä kään­tää kädel­lä. Eli syn­tyi lipeä­mät­tö­mät kiin­nik­keet, jotka eivät tuo lisä­kus­tan­nuk­sia val­mis­tuk­seen ja tuo­vat merk­kit­tä­vät paran­nuk­sen käyt­tö­mu­ka­vuu­teen, kun ei tar­vit­se kävel­lä ympä­ri kär­riä kouk­ku­ja nos­te­le­mas­sa pai­koil­leen, kun sidot kuor­maa kyy­tiin.
Bonuk­se­na, koska kyse on raken­tees­sa muu­ten­kin tar­vit­ta­vis­sa osis­ta niin niitä menee tiet­ty määrä, että raken­tees­ta saa­daan luja niin lii­no­jen sito­mis­pis­tei­tä on Migh­ty­Deck 1800 trai­le­ris­sa vakio­na 44kpl, eli han­ka­lat­kin kuor­mat saa­daan var­mas­ti sidot­tua.
”Aisa­ra­ken­ne”
Nyky­ään perä­kär­ryis­sä pitää käyt­tää hyväk­syt­ty­jä aiso­ja, jotka on tes­tat­tu tes­ti­lai­tok­ses­sa, että ne kes­tä­vät riit­tä­väs­ti rasi­tus­ta. Ongel­ma­na tuol­lai­sis­sa aisois­sa on, että ne on kal­lii­ta ja pai­na­via, koska ne on suun­ni­tel­tu tie­tyn­lais­ta asen­nus­ta aja­tel­leen ja jos halu­taan pääs­tä mah­dol­li­sim­man pie­neen pai­noon ne tun­tu­vat yli­mää­räi­sil­tä osil­ta. Onnek­si lain­sää­dän­tö sal­lii kui­ten­kin myös vielä itse teh­dyt aisa­ra­ken­teet, kun ne on tehty tra­fin sal­li­mal­la taval­la. Täl­löin aisat pitää mennä yhte­näi­se­nä edes­tä taak­se eikä niitä saa olla hit­sat­tu mis­tään kohti. aluk­si kokei­lin mal­lin­taa put­ki­ra­ken­net­ta V‑aisalle, mutta tote­sin ettei ole jär­ke­vää viis­tää jokai­sen put­ket päätä vinoon kul­maan vaan sen takia, että saa­daan V‑aisa raken­net­tua. Aisan pää­te­tä­vä on pitää kär­rin mas­sat vain tuke­vas­ti hal­lus­sa kai­kis­sa ajo­ti­lan­teis­sa, eli tar­vit­ta­va lujuus on las­ket­ta­vis­sa. Pää­dyt­tiin­kin teke­mään suora-aisa joka menee yhte­näi­se­nä edes­tä taak­se jol­loin ei puhu­ta enää aisas­ta vaan putki on osa kär­ri­ra­ken­net­ta. Tämä aisa migh­ty­deck trai­le­reis­sa on integroi­tu myös raken­tee­seen, eli se ei ole lavan alla vain se on raken­teen välis­sä, jol­loin pai­noa sääs­tyy taas enti­ses­tään kym­me­niä kilo­ja. Aisa on myös pak­sum­mal­la sei­nä­mäl­lä ole­vaa put­kea jol­loin siitä mak­si­mi­maa­li­nen hyöty kär­ryn lujuu­teen.
Bonuk­se­na suora aisa mah­dol­lis­taa kär­rin kään­te­lyn huo­mat­ta­vas­ti tiu­kem­mis­sa tilas­sa, kun sen voi ajaa mel­kein 90 astet­ta link­kuun ennen kuin kärri ottaa kiin­ni auton taka­pus­ku­riin.

Lisä­va­rus­teet:
Vakiot­rai­le­riin ei kuulu muuta kuin lavet­ti­kär­ri, mutta idea onkin, että jokai­nen asia­kas voi vali­ta sel­lai­set lisä­va­rus­teet joita kokee tar­vit­se­van­sa. Esi­mer­kik­si lai­dat saa joko kiin­tei­nä tai hel­pos­ti irroi­tet­ta­vi­na ver­sioi­na. Muita mai­nit­se­mi­sen arvoi­sia lisä­va­rus­tei­ta:
– Lai­dat
– Kuomu
– Koppi
– Ram­pit
– Kään­ty­vä taka­lai­ta
– Pres­su­ka­pel­li
– Kip­paa­va metal­li­verk­ko, esim hal­ko­jen kul­je­tus­ta var­ten
– Vins­si
– Palju
– Ran­ta­sau­na
– Ran­tat­rai­le­ri
– jne.
Kaik­ki nuo varus­teet pys­ty­tään jäl­kia­sen­ta­maan trai­le­rin pääl­le ja sito­maan kiin­ni, joten sinun ei tar­vit­se hank­kia kuin yksi kärri kaik­kiin kul­je­tus­tar­pei­sii­si.