Tie­to­suo­ja

Hen­ki­lö­tie­to­jen käyt­tö­tar­koi­tus

Hen­ki­lö­tie­to­ja käsi­tel­lään vain ennal­ta mää­rät­tyi­hin tar­koi­tuk­siin, jotka ovat seu­raa­vat: Asia­kas­suh­teen hoi­ta­mi­nen

Käsit­te­lyn kesto

Hen­kiö­tie­to­ja käsi­tel­lään pää­sään­töi­ses­ti niin kauan, kuin asiak­kuus on voi­mas­sa.

Sään­nön­mu­kai­set tie­to­jen luo­vu­tuk­set

Tie­to­ja ei pää­sään­töi­ses­ti luo­vu­te­ta mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­siin keksinnot.fi:n ulko­puo­lel­le. Saa­tam­me luo­vut­taa hen­ki­lö­tie­to­ja vain, jos meitä vaa­di­taan niin teke­mään lais­sa tai jos olet rik­ko­nut käyt­tö­eh­to­jam­me.

Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­li­jät

Hen­ki­lö­tie­to­ja käsit­te­lee pel­käs­tään Keksinnot.fi ja sen alai­set työn­te­ki­jät.

Lin­kit

Kun käy­tät net­ti­si­vua, osa lin­keis­tä voi joh­taa sinut pois sivul­tam­me. Emme ole vas­tuus­sa mui­den sivus­to­jen tie­to­suo­ja­käy­tän­nöis­tä ja kan­nus­tam­me jokais­ta luke­maan hei­dän tie­to­suo­ja­se­los­teen ennen käyt­töä. Sivus­tom­me käyt­tää Jet­pack ana­ly­soin­tia, jolla kerääm­me tie­to­ja kävi­jöis­tä..

Poisto-oikeus

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus pyy­tää tie­to­jen­sa pois­ta­mis­ta, jos tie­to­jen käsit­te­ly ei ole tar­peen. Käsit­te­lem­me pois­to pyyn­nön, jonka jäl­keen joko pois­tam­me tie­dot tai ilmoi­tam­me perus­tel­lun syyn, miksi tie­to­ja ei voida pois­taa.

Kysy­myk­set ja yhteis­tie­dot

Mikä­li haluat oikais­ta, muo­ka­ta tai pois­taa hen­ki­lö­koh­tai­sia tie­to­ja tai tehdä vali­tuk­sen – ota yhteyt­tä Pauli@keksinnot.fi