USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Rekis­te­röi­ty­nee­nä käyt­tä­jä­nä voit lisä­tä kek­sin­tö­si sivus­tol­le ja kir­joit­taa kek­sin­nöl­le­si syn­ty­ta­ri­nan. Voit lisäk­si kir­joit­taa aihee­seen liit­ty­viä lyhyi­tä tari­noi­ta sivus­ton Tarinat-osion blo­giin.

Ohei­sees­ta pai­nik­kees­ta ladat­ta­va PDF-dokumentti sisäl­tää yksi­tyis­koh­tai­set ja kuvi­te­tut ohjeet, jois­sa on myös esi­tet­ty mui­den sisäl­tö­jen lisää­mi­nen sivus­tol­le.

Teks­tit ja aineis­tot hyväk­sy­tään yllä­pi­don toi­mes­ta ennen jul­kai­sua. Jos kek­sin­nön lisää­mi­ses­tä on kulu­nut useam­pia päi­viä, ota yhteyt­tä yllä­pi­tä­jiin, jotta asiaa voi­daan tut­kia tar­kem­min.

Ensin sinun pitää rekis­te­röi­tyä kek­si­jäk­si. Kek­sin­töä lisät­täes­sä tar­vi­taan seu­raa­vat tie­dot:

  1. kek­sin­nön nimi
  2. kek­si­jän yhteys­tie­dot
  3. kek­sin­nön lyhyt kuvaus teks­ti (max. 500 merk­kiä)
  4. vähin­tään yksi kuva (enim­mil­lään viisi)
  5. videon Youtube-linkki (ei pakol­li­nen)
  6. syn­ty­ta­ri­na (voi­daan kir­joit­taa jäl­ki­kä­teen)

Jotta voit luoda uuden yhteis­työ­kump­pa­nin, täy­tyy sinun ensin rekis­te­röi­tyä käyt­tä­jäk­si. Rekis­te­röi­dyt­tyä­si pää­set yhteis­työ­si­vul­ta luo­maan uuden ilmoi­tuk­sen kou­lul­le­si.

Haluat­ko lisä­tä kek­sin­nön?

Lataa tar­kat ohjeet tääl­tä

Tääl­tä pää­set lisää­mään oman kek­sin­tö­si!

ANNA PALAUTETTA


Haluat­ko lisä­tä kek­sin­nön?

Lataa tar­kat ohjeet tääl­tä

Tääl­tä pää­set lisää­mään oman kek­sin­tö­si!